ETC MSU

ผลงานนิสิต

แชมป์ออกแบบ Board Game ประเทศไทย รายการ B-Sport Thailand ครั้งที่ 2
แชมป์ออกแบบ Board Game ประเทศไทย รายการ B-Sport Thailand ครั้งที่ 2
แชมป์ออกแบบ Board Game ประเทศไทย รายการ B-Sport Thailand ครั้งที่ 2

แชมป์ออกแบบ Board Game ประเทศไทย
รายการ B-Sport Thailand ครั้งที่ 2
The winner is…. ETC-MSU !!!
พร้อมด้วยรางวัลเกม Popular Vote จากคนมาร่วมงาน
และจะเป็นเกมที่นำไปใช้ในการแข่งขันจริงทั่วประเทศในงานปีหน้า

Print Friendly, PDF & Email