ETC MSU

ผลงานนิสิต

รางวัลระดับชาติ รางวัลประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 ครั้งที่ 1
รางวัลระดับชาติ รางวัลประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 ครั้งที่ 1
รางวัลระดับชาติ รางวัลประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 ครั้งที่ 1

นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มมส คว้ารางวัลประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่คว้ารางวัลจากการประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 ในโครงการ “พัฒนาศักยภาพด้านการอ่านสำหรับนักเรียนพิการ ด้วยการพัฒนาหนังสือที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้” โดยสามารถคว้า 3 รางวัล จากการประกวด ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ระดับชั้นประถมศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชั้นประถมศึกษา และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร โดยมี ดร.รัฐสาน์ เลาหสุรโยธิน และดร.มานิตย์ อาษานอก เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ระดับประถมศึกษารางวัลชนะเลิศ โล่พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท ได้แก่ ทีมเกิบคีบ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม1. นางสาวดารารัตน์ นาพรมมา2. นางสาววัชชิรญา มิระสิงห์ 3. นางสาวจันทรมาศ สีหา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่ ทีมอะไรดี…? จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม1. นางสาวพรรษมน สาขามุละ2. นายวิชากร คำทำ 3. นางสาวพรทิพา ชุมพรม

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่ ทีมโอเลี้ยงแก้วสุดท้าย จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม1. นายสิทธิวัฒน์ มะสันเทียะ2. นายสหภาพ ทรงจันทึก3. นายไวทยา ดาเหล็ก
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click
ภาพ/ข่าว : คณะศึกษาศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 19 ก.ค. 2560  ที่มา : คณะศึกษาศาสตร์

Print Friendly, PDF & Email