ETC MSU

ผลงานนิสิต

รางวัลชมเชย โครงการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ (หนังสั้น) เรื่อง"๙ ตามรอยคำที่พ่อสอน" ประเภทอุดมศึกษา
รางวัลชมเชย โครงการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ (หนังสั้น) เรื่อง"๙ ตามรอยคำที่พ่อสอน" ประเภทอุดมศึกษา
รางวัลชมเชย โครงการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ (หนังสั้น) เรื่อง”๙ ตามรอยคำที่พ่อสอน” ประเภทอุดมศึกษา

นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย โครงการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ (หนังสั้น) เรื่อง”๙ ตามรอยคำที่พ่อสอน” ประเภทอุดมศึกษา ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒

Print Friendly, PDF & Email