ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

หลักสูตร กศ.บ.เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (TQF)

หลักสูตร กศ.บ.เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (TQF) มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากคะแนนเฉลี่ย 3.43 ขยับเป็น 3.45 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ขอขอบคุณกรรมการประเมินที่ให้โอกาสและข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นครับ