ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ร่วมปฐมนิเทศและให้การต้อนรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร กศ.ม. รุ่นที่ 32 และ ปร.ด. รุ่นที่ 15

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตรุ่นพี่ ร่วมปฐมนิเทศและให้การต้อนรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร กศ.ม. รุ่นที่ 32 และ ปร.ด. รุ่นที่ 15 ด้วยความยินดียิ่ง