ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

บริการงานวิชาการสำหรับคุณครูโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2562 ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มีโอกาสต้อนรับและ บริการการวิชาการสำหรับคุณครูโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 49 ท่าน ด้วยกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะการสอนโดยใช้สื่อดิจิทัลแบบผสมผสาน ขอขอบคุณผู้บริหารและคุณครูทุกท่าน ที่ร่วมเรียนรู้และพร้อมเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นครูมืออาชีพ เป็น Smart Teacher 4.0