ETC MSU

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา

     หลักสูตรที่เน้นการบูรณาการข้ามศาสตร์ระหว่าง “เทคโนโลยีการศึกษา” และ “คอมพิวเตอร์ศึกษา”  สอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะสำคัญ
(Core competencies) ของผู้เรียน 5 ด้าน คือ

(Knowledge Competence)
1. สมรรถนะด้านความรู้ (Knowledge Competence)
ผู้เรียนจะต้องมีความรู้ความสามารถและความเข้าใจเกี่ยวกับ ทฤษฎีการเรียนรู้ (learning theories) การเรียนรู้เทคโนโลยี (learning technologies) วิธีการเรียนการสอนและการฝึกอบรมที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน (technology-based pedagogies) การวิจัยและพัฒนา (research and development)
(Knowledge Competence)
(Skills Process Competence)
2. สมรรถนะด้านทักษะกระบวนการ (Skills Process Competence)
ผู้เรียนจะต้องมีทักษะ (skills) ในการริเริ่ม (creating) การใช้ (using) การวัดการประเมิน (assessing/evaluating) การจัดการ (managing) เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน การปฏิบัติงานและการฝึกอบรมในศตวรรษที่ 21 ได้
(Skills Process Competence)
(Application Process Competence)
3. สมรรถนะด้านกระบวนการทำงาน (Application Process Competence)
ผู้เรียนจะต้องมีความรู้ความสามารถด้านกระบวนการทำงานในบริบทเฉพาะอย่างเป็นระบบ (systematic approach) สามารถวิเคราะห์ (analysis) วางแผน (planning) การปฏิบัติ (implementation) และการประเมิน (evaluation) สำหรับการเรียนการสอน การปฏิบัติงานและการฝึกอบรมได้
(Application Process Competence)
(Personal and Social Competence)
4. สมรรถนะส่วนบุคคลและสังคม (Personal and Social Competence)
ผู้เรียนจะต้องมีจรรยาบรรณ (ethics) มีทักษะทางสังคมและการทำงานร่วมกัน (social and collaboration skills) เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning)
(Personal and Social Competence)
(Innovative and Creative Competence)
5. สมรรถนะด้านนวัตกรรมและการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Innovative and Creative Competence)
ผู้เรียนจะต้องมีความรู้ความสามารถในการคิดเชิงนวัตกรรม (innovative thinking) และการคิดเชิงสร้างสรรค์ (creative thinking) ที่สามารถปรับใช้กับสภาพการเปลี่ยนแปลงของบริบทและเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
(Innovative and Creative Competence)
Print Friendly, PDF & Email