ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

สถานที่ฝึกงาน

มหาวิทยาลัย
MSU Channel มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
MSU Channel มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประเภทของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัย
รายละเอียดงาน
สื่อทุกรูปแบบ กราฟิก, สิ่งพิมพ์, ภาพนิ่ง, วิดีโอ, วิทยุ, โทรทัศน์และประชาสัมพันธ์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ฝ่ายผลิตและบริการสื่อ, ฝ่ายเทคนิคซัพพอร์ต
สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเภทของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัย
รายละเอียดงาน
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIT)
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIT)
ประเภทของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัย
รายละเอียดงาน
ตำแหน่งที่เปิดรับ
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเภทของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัย
รายละเอียดงาน
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประเภทของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัย
รายละเอียดงาน
ตำแหน่งที่เปิดรับ
มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ (CIL)
มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ (CIL)
ประเภทของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัย
รายละเอียดงาน
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประเภทของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัย
รายละเอียดงาน
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประเภทของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัย
รายละเอียดงาน
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประเภทของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัย
รายละเอียดงาน
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเภทของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัย
รายละเอียดงาน
ตำแหน่งที่เปิดรับ
สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภทของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัย
รายละเอียดงาน
ตำแหน่งที่เปิดรับ
สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเภทของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัย
รายละเอียดงาน
ตำแหน่งที่เปิดรับ
หน่วยงานรัฐ
กลุ่มสารสนเทศ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กลุ่มสารสนเทศ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ประเภทของหน่วยงาน
หน่วยงานรัฐ
รายละเอียดงาน
ผลิตสื่อ Infographic, Animation
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ฝ่ายพัฒนาเว็บไซต์ (Web Developer), ฝ่ายข้อมูล (Creative), ฝ่ายตัดต่อ (Editor), ฝ่ายช่างภาพ (Cameraman), ฝ่ายผลิตและบริการสื่อ
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ขอนแก่น
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ขอนแก่น
ประเภทของหน่วยงาน
หน่วยงานรัฐ
รายละเอียดงาน
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กลุ่มงานสุขศึกษาและกลุ่มงานเวชนิทัศน์ โรงพยาบาลมหาสารคาม
กลุ่มงานสุขศึกษาและกลุ่มงานเวชนิทัศน์ โรงพยาบาลมหาสารคาม
ประเภทของหน่วยงาน
หน่วยงานรัฐ
รายละเอียดงาน
- ฝ่ายเวชนิทัศน์- ฝ่ายประชาสัมพันธ์- ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ฝ่ายเวชนิทัศน์, ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
บริษัทเอกชน
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 ขอนแก่น
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 ขอนแก่น
ประเภทของหน่วยงาน
บริษัทเอกชน
รายละเอียดงาน
ตำแหน่งที่เปิดรับ
บริษัท ทีวีธันเดอร์ จำกัด
บริษัท ทีวีธันเดอร์ จำกัด
ประเภทของหน่วยงาน
บริษัทเอกชน
รายละเอียดงาน
- Motion Graphic Designer- Crativeอ่านเพิ่มเติมใน Website
ตำแหน่งที่เปิดรับ
บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
ประเภทของหน่วยงาน
บริษัทเอกชน
รายละเอียดงาน
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ศูนย์ฝึกอบรม และหน่วยงานสายทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงเทพ
ศูนย์ฝึกอบรม และหน่วยงานสายทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงเทพ
ประเภทของหน่วยงาน
บริษัทเอกชน
รายละเอียดงาน
ตำแหน่งที่เปิดรับ
Z.coms
Z.coms
ประเภทของหน่วยงาน
บริษัทเอกชน
รายละเอียดงาน
ถามอ.อิ๋ง
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ฝ่ายกราฟิก (Graphic Designer), ฝ่ายพัฒนาเว็บไซต์ (Web Developer)