ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

สถานที่ฝึกงาน

มหาวิทยาลัย
หน่วยงานรัฐ
บริษัทเอกชน