ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“ภายในปี พ.ศ. 2562 ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จะเป็นผู้นำในการผลิตและพัฒนาบัณฑิต การวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากลสู่การสร้างสรรค์และพัฒนาอาเซียน”