ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

ภายในปี พ.ศ. 2564 ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะเป็นผู้น้าในการผลิตและพัฒนาบัณฑิตการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลสู่การสร้างสรรค์และพัฒนาอาเซียน”

พันธกิจ

  • จัดการศึกษาส่งเสริมและพัฒนาวิชาการเพื่อให้การผลิตบัณฑิตเป็นที่ยอมรับของสังคมมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและนานาชาติ
  • ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่การพัฒนาภูมิปัญญาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคมให้มีความสามารถเชิงการแข่งขันและการเผยแพรในระดับนานาชาติ
  • กระจายการให้บริการวิชาการสู่สังคมอย่างมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคคลองค์กรและชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมจรรยาวิชาชีพให้บัณฑิตของภาควิชา
  • จัดและพัฒนาระบบการบริหารจัดการของภาควิชาให้มีประสิทธิภาพ
  • ส่งเสริมภาพลักษณ์ของภาควิชาให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติพันธกิจที่พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการจัดกิจกรรมกับศิษยเกาสัมพันธ์