ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

รู้จักเรา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (Mahasarakham University)

 

       พุทธศักราช 2497 วิทยาลัยวิชาการศึกษา  (College of Education) ขยายการศึกษาชั้นสูงไปสู่ต่างจังหวัด ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ขึ้นแทนโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ณ ถนนประสานมิตร อำเภอพระโขนง จังหวัดพระนครเพื่อพัฒนาปรัชญาและแนวคิดทางด้านการศึกษาสมัยใหม่ให้สอดคล้องผสานสัมพันธ์กับสังคมประชาธิปไตย รวมทั้งการพัฒนาการศึกษาศาสตร์ให้เป็นวิชาชีพที่มีระบบแบบแผนและมีความลุ่มลึกในสังคมไทย พร้อมกับการประสาทปริญญาทางด้านศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้พัฒนาและเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ พร้อมกับการขยายการจัดการศึกษาไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ และมีการบริหารงานแบบหลายวิทยาเขต ประกอบด้วย

– วิทยาเขตบางแสน จังหวัดชลบุรี ปีพุทธศักราช 2498 -วิทยาเขตบางแสน จังหวัดชลบุรี ปีพุทธศักราช 2498
– วิทยาเขตพิษณุโลก ปีพุทธศักราช 2510
– วิทยาเขตมหาสารคาม ปีพุทธศักราช 2511
–  วิทยาเขตสงขลา ปีพุทธศักราช 2511)
– วิทยาเขตพระนคร  ปีพุทธศักราช 2512
– วิทยาเขตพลศึกษา ปีพุทธศักราช 2513

       โดยมีวิทยาเขตประสานมิตรเป็นศูนย์กลางการบริหาวิทยาลัยการศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาม  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2511 เริ่มแรกตั้งอยู่ที่ 269 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม บนเนื้อที่ 197 ไร่
– ในปี 2517  ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม
– ในปี 2537  ได้ประกาศจัดตั้ง ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  (Department of Educational Technology and Communications) เป็นหน่วยงานสังกัด คณะศึกษาศาสตร์  (Faculty of Education) เป็นลำดับถัดมา

       ต่อมา เมื่อปี 2517 จนกระทั่ง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในปี 2537 และได้ประกาศจัดตั้ง ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  (Department of Educational Technology and Communications) เป็นหน่วยงานสังกัด คณะศึกษาศาสตร์  (Faculty of Education) เป็นลำดับถัดมา