ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ระบบฝึกงาน

ปีการศึกษา
อาจารย์นิเทศก์
MSU Channel มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
MSU Channel มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีการศึกษา:
2561
รายชื่อนิสิต:
● นายนนทวัฒน์ ตากกระโทก
● นายสหภาพ ทรงจันทึก
● นายอันเดรียส คลีม้าชคา
● นายพีรวิชญ์ สทุมรัมย์
อาจารย์นิเทศก์:
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 ขอนแก่น
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 ขอนแก่น
ปีการศึกษา:
2561
รายชื่อนิสิต:
● นางสาวกชามาส อุ่นน้ำเที่ยง
● นางสาวอรวี มุงคุณมณี
อาจารย์นิเทศก์:
โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น
โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น
ปีการศึกษา:
2561
รายชื่อนิสิต:
● นายชาครีย์ บุระคำ
● นายยศพันธ์ ศรีสมสุข
อาจารย์นิเทศก์:
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา:
2561
รายชื่อนิสิต:
● นายบุรินทร์ พิมพ์บุตร
● นายวีระพงศ์ พันธุวงศ์
อาจารย์นิเทศก์:
ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา:
2561
รายชื่อนิสิต:
● นางสาวดารารัตน์ นาพรมมา
● นางสาวจันทรมาศ สีหา
อาจารย์นิเทศก์:
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีการศึกษา:
2561
รายชื่อนิสิต:
● นางสาวสิริยากร ดุลนีย์
● นางสาวเวียงพิงค์ พรหมดา
อาจารย์นิเทศก์:
ศูนย์ฝึกอบรม และหน่วยงานสายทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงเทพ
ศูนย์ฝึกอบรม และหน่วยงานสายทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงเทพ
ปีการศึกษา:
2561
รายชื่อนิสิต:
● นางสาววนัสนันท์ โพธิ์ตึ
● นางสาวศรียาภรณ์ วรรณสิงห์
อาจารย์นิเทศก์:
บริษัท ทีวีธันเดอร์ จำกัด
บริษัท ทีวีธันเดอร์ จำกัด
ปีการศึกษา:
2561
รายชื่อนิสิต:
● นายเกริกเกียรติ แก้วมณีชัย
● นายสหรัฐ ศิริเวช
อาจารย์นิเทศก์:
บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
ปีการศึกษา:
2561
รายชื่อนิสิต:
● นางสาวมัลลิกา เขียวโสภา
● นางสาวเพ็ญพิชชา สุขวาสนะ
อาจารย์นิเทศก์:
สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีการศึกษา:
2561
รายชื่อนิสิต:
● นางสาวพรศิริ สำราญบำรุง
● นางสาวอัจจิมา แก้วมาตย์
● นายศุภวัฒน์ เมืองสิม
● นายธีรภัทร โสมรัตนานนท์
อาจารย์นิเทศก์:
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีการศึกษา:
2561
รายชื่อนิสิต:
● นางสาวมยุรมาศ อมรสิทธิกุล
อาจารย์นิเทศก์:
สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีการศึกษา:
2561
รายชื่อนิสิต:
● นางสาวพัชรี บุญหล้า
● นายศักดิ์สิทธิ์ เลิศหล้าทอง
● นางสาวรัชฎาภรณ์ นัยนามาตร
● นางสาววัชชิรญา มิระสิงห์
อาจารย์นิเทศก์:
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปีการศึกษา:
2561
รายชื่อนิสิต:
● นายไวทยา ดาเหล็ก
● นายสิทธิวัฒน์ มะสันเทียะ
● นายคมกริช ตันติพงศ์มงคล
● นายวิชชา ศรีวรมย์
อาจารย์นิเทศก์:
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีการศึกษา:
2561
รายชื่อนิสิต:
● นายชวิศ พรรณศรี
● นายณัฐพงษ์ วงศ์ศรีชา
● นางสาวพรทิพา ชุมพรม
อาจารย์นิเทศก์:
Z.com
Z.com
ปีการศึกษา:
2561
รายชื่อนิสิต:
● นายวรพจน์ ธรรมศิริรักษ์
● นายสิทธิชัย เกิดสุข
อาจารย์นิเทศก์:
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIT)
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIT)
ปีการศึกษา:
2561
รายชื่อนิสิต:
● นายกฤษณพงศ์ พันธุ์สมบัติ
● นายฌัชวิทย์ อินทราราม
อาจารย์นิเทศก์:
กลุ่มสารสนเทศ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กลุ่มสารสนเทศ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ปีการศึกษา:
2561
รายชื่อนิสิต:
● นางสาวสุภาวรรณ หมวดดารักษ์
● นายณัฐพล บรรเทา
อาจารย์นิเทศก์:
มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ (CIL)
มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ (CIL)
ปีการศึกษา:
2561
รายชื่อนิสิต:
● นายจิรายุ สุวรรณชัยรบ
● นายธนวิทย์ นางาม
อาจารย์นิเทศก์:
สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา:
2561
รายชื่อนิสิต:
● นายปรัชญา โคตพงค์
● นางสาวกนกกาญจน์ กรุงเก่า
● นางสาวขนิษฐนันท์ จิตรจักร
● นางสาวนภาพร พละศักดิ์
อาจารย์นิเทศก์:
ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีการศึกษา:
2561
รายชื่อนิสิต:
● นายกสานณพ ยอดกุล
● นางสาวปัญชิกา เค้าคำ
● นายอัศวิน สุวรรณกูฏ
● นายพีรวัส บอกประโคน
อาจารย์นิเทศก์:
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ขอนแก่น
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ขอนแก่น
ปีการศึกษา:
2561
รายชื่อนิสิต:
● นางสาวกรุณา สร้อยเสนา
● นางสาวพรรณิดา อัครวงศ์
อาจารย์นิเทศก์:
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ปีการศึกษา:
2561
รายชื่อนิสิต:
● นายนนทวัฒน์ รูปเหมาะ
● นายเอกเมธี ศรีประภาพงศ์
อาจารย์นิเทศก์:
กลุ่มงานสุขศึกษาและกลุ่มงานเวชนิทัศน์ โรงพยาบาลมหาสารคาม
กลุ่มงานสุขศึกษาและกลุ่มงานเวชนิทัศน์ โรงพยาบาลมหาสารคาม
ปีการศึกษา:
2561
รายชื่อนิสิต:
● นางสาวเพ็ญพิชญ์ชา ผลสวัสดิ์
● นางสาวพรรษมน สาขามุละ
● นางสาวกิติยา ลักขษร
● นายสหพัฒน์ ทรงจันทึก
อาจารย์นิเทศก์: