ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

บุคลากร

สายวิชาการ

ผศ.ดร.รัฐสาน์ เลาหสุรโยธิน

หัวหน้าภาควิชา
ratasa.l@msu.ac.th

MANIT

ผศ.ดร.มานิตย์ อาษานอก

อาจารย์ประจำภาควิชา
manit.a@msu.ac.th
THAPANEE

ผศ.ดร.ฐาปนี สีเฉลียว

อาจารย์ประจำภาควิชา
thapanee.see@msu.ac.th
RATCHANEEWAN

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ ตั้งภักดี

อาจารย์ประจำภาควิชา
ratchaneewan.t@msu.ac.th
HEMMIN

ดร.เหมมิญช์ ธนปัทม์มีมณี

อาจารย์ประจำภาควิชา
hemmin.t@msu.ac.th
KOKEIT

ผศ.ก่อเกียรติ ขวัญสกุล

อาจารย์ประจำภาควิชา
ajberm@gmail.com
THANADOL

ดร.ธนดล ภูสีฤทธิ์

อาจารย์ประจำภาควิชา
thanadol.p@msu.ac.th
CHANAYUTH

อาจารย์ชนยุตฏษ์ ช้างเพชร

อาจารย์ประจำภาควิชา
chanayuth.c@msu.ac.th
MANWIKA

อาจารย์มาณวิกา กิตติพร

อาจารย์ประจำภาควิชา
manwika.k@msu.ac.th

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำภาควิชา

1

รศ.ดร.ไชยยศ เรืองสุวรรณ

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำภาควิชา
2-01

รศ.ดร.สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำภาควิชา
3-01-01

รศ.ดร.เผชิญ กิจระการ

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำภาควิชา

สายสนับสนุน

aaaaaa

นายฌัชวิทย์ อินทราราม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
63010583001@msu.ac.th
qqqqqq

นายพชรพล หยุ่มไธสง

เลขาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
phacharapol.y@msu.ac.th