ETC MSU

นโยบาย/ยุทธศาสตร์

“together we RISE”

R

Respect

ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนาความเข้มแข็งให้เกียรติและเห็นคุณค่าในศักยภาพ ของอาจารย์และนิสิต สร้างพลังร่วมและสัมพันธภาพเชิงบวก

• รับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาภาควิชาและคณะ
• สร้างพลังร่วมของศิษย์เก่าและปัจจุบันผ่านกิจกรรม
• ใช้สัมพันธภาพเชิงบวกเพื่อสร้างบรรยากาศทางวิชาการ
• สภาพภูมิทัศน์ทั้งในและนอกห้องทำงานให้น่าอยู่ น่าอาศัย

I

Innovation

กลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ องค์ความรู้ ของนิสิตและคณาจารย์ ที่นำไปใช้ได้จริง ตรงกับความต้องการของประเทศ

• จัดทำแผนการวิจัยของสาขาฯ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
• ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม
• จัดตั้งศูนย์วิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เป็นแหล่งศึกษาวิจัย บริการวิชาการและหารายได้
• จัดระบบสารสนเทศ เผยแพร่งานวิจัยของภาควิชา
• จัดหาสถานที่แสดงผลงานความสำเร็จ และแหล่งค้นคว้าผลงานนิสิต
• จัดทำวารสารวิชาการภาควิชาให้เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI

S

Social Awareness

ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ บริการวิชาการ นำความรู้ไปใช้เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

• จัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย ให้สอดคล้องกับการพัฒนาบุคลากรของชุมชน สังคม และความต้องการของประเทศ
• นำองค์ความรู้ไปเสริมความเข้มแข็งตามพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย
• จัดตั้งชมรมศิษย์เก่า และขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

E

Excellence

พัฒนาความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน มีเหตุผล พอประมาณและมีภูมิคุ้มกัน ด้วยความรู้คู่คุณธรรม

• ศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ETC Model ในยุค Thailand 4.0
• พัฒนาระบบส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
• ใช้กระบวนการ KM เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
• พัฒนาระบบงานให้มีความคล่องตัว ทันสมัย ลดการใช้ทรัพยากรด้วยไอซีที

Print Friendly, PDF & Email