ETC MSU

การสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

แผนการรับนิสิต หลักสูตร การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
เปิดรับปีการศึกษาละ 60 คน ดังนี้

TCAS รอบที่ 1
การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน –
ไม่เปิดรับ
TCAS รอบที่ 2
การรับโควต้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ใช้คะแนน GAT 50% ,
PAT5 50 %
และสอบสัมภาษณ์ –
รับจำนวน 40 คน
TCAS รอบที่ 3
การรับตรงร่วมกัน –
รับจำนวน 15 คน
TCAS รอบที่ 4
การรับ Admission –
รับจำนวน 5 คน
TCAS รอบที่ 1
TCAS รอบที่ 2
TCAS รอบที่ 3
TCAS รอบที่ 4
Print Friendly, PDF & Email