ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

การสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

แผนการรับนิสิต หลักสูตร การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
เปิดรับปีการศึกษาละ 60 คน ดังนี้