ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

“ล้ำเลิศวิชาการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยีฯ มีจรรยาบรรณ สร้างสรรค์สังคม”

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ได้เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  “สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา” หลักสูตร 4 ปีเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2525 และได้เปิดสอนหลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต “สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา” มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2530 โดยใช้หลักสูตรนี้ร่วมกับภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และหลังจากการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เปิดสอนระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต “สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา” เป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2548

ETC News

ขอแสดงความยินดีและชื่นชม ผลงานนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการ … นิสิต ETC คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวด ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสร้างกระแสต่อต้านการทุจริต ในหัวข้อ “สำน...

อ่านต่อ

แสดงความยินดีกับ นิสิต ETC นายสราวุฒิ  นางสาว … รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการสอน Read More »

อ่านต่อ

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิ … เสริมทัพพื้นที่การเรียนรู้ CIS : Creative and Innovative Space ด้วยการติดตั้ง 3D Printer Read M...

อ่านต่อ

แชมป์ออกแบบ Board Game ประเทศไทยรายการ B-Sport Thailand … แชมป์ออกแบบ Board Game ประเทศไทย รายการ B-Sport Thailand ครั้งที่ 2 Read More »

อ่านต่อ