ETC MSU

ข่าว/กิจกรรม

หลักสูตร กศ.บ.เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (TQF)
หลักสูตร กศ.บ.เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (TQF)
หลักสูตร กศ.บ.เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (TQF)

หลักสูตร กศ.บ.เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (TQF) มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากคะแนนเฉลี่ย 3.43 ขยับเป็น 3.45 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ขอขอบคุณกรรมการประเมินที่ให้โอกาสและข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นครับ

Print Friendly, PDF & Email