ETC MSU

ข่าว/กิจกรรม

ร่วมปฐมนิเทศและให้การต้อนรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร กศ.ม. รุ่นที่ 32 และ ปร.ด. รุ่นที่ 15
ร่วมปฐมนิเทศและให้การต้อนรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร กศ.ม. รุ่นที่ 32 และ ปร.ด. รุ่นที่ 15
ร่วมปฐมนิเทศและให้การต้อนรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร กศ.ม. รุ่นที่ 32 และ ปร.ด. รุ่นที่ 15

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตรุ่นพี่ ร่วมปฐมนิเทศและให้การต้อนรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร กศ.ม. รุ่นที่ 32 และ ปร.ด. รุ่นที่ 15 ด้วยความยินดียิ่ง