ระบบวัสดุ/ครุภัณฑ์

พัฒนาจากโครงการวิจัย การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงานวัสดุและครุภัณฑ์บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภาควิชา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2561

วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียนผู้สอน
  2. เพื่อรวบรวมข้อมูลสภาพการใช้วัสดุและครุภัณฑ์ของบุคคลากรในภาควิชา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดหา สามารถให้บริการได้ตามความต้องการ และสามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ต้นทุน และจัดหาให้เพียงพอ อีกทั้งทันต่อความต้องการ