ระบบวารสารออนไลน์

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้แนวคิด ทฤษฏีหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา นวัตกรรมทางการศึกษา รวมถึงศาสตร์การศึกษาด้านอื่น ๆ ในรูปแบบ
ของบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์หรือผลงานวิชาการต่าง ๆ 2. เป็นแหล่งให้นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ได้ตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
3. เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ความคิด เจตคติและประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการทางการ
ศึกษา
4. เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและวิจัยในศาสตร์การศึกษาด้านต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการ
พัฒนาการศึกษา พัฒนาความรู้ทางวิชาการการศึกษา อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
และวงการศึกษาของชาติ
5. เพื่อให้นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ศึกษาเรียนรู้งานภาคปฏิบัติการสื่อสิ่งพิมพ์ในรายวิชาการผลิตสิ่งพิมพ์
เพื่อการศึกษา

กองบรรณาธิการ

รูปแบบการนำเสนอบทความ

ส่งบทความเผยแพร่

คลิกอ่านวารสารออนไลน์

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
่ปีที่ 1 ฉบับที่ 3
ปีที่ 2 ฉบับที่ 4