หลักสูตร กศ.บ.

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 

previous arrow
next arrow
PlayPause
Shadow
Slider

หลักสูตรที่เน้นการบูรณาการข้ามศาสตร์ระหว่าง “เทคโนโลยีการศึกษา” และ “คอมพิวเตอร์ศึกษา”  สอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะสำคัญ (Core competencies) ของผู้เรียน 5 ด้าน คือ

 1. สมรรถนะด้านความรู้ (Knowledge Competence) 
  ผู้เรียนจะต้องมีความรู้ความสามารถและความเข้าใจเกี่ยวกับ ทฤษฎีการเรียนรู้ (learning theories) การเรียนรู้เทคโนโลยี (learning technologies) วิธีการเรียนการสอนและการฝึกอบรมที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน (technology-based pedagogies) การวิจัยและพัฒนา (research and development)
 2. สมรรถนะด้านทักษะกระบวนการ (Skills Process Competence)
  ผู้เรียนจะต้องมีทักษะ (skills) ในการริเริ่ม (creating) การใช้ (using) การวัดการประเมิน (assessing/evaluating) การจัดการ (managing) เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน การปฏิบัติงานและการฝึกอบรมในศตวรรษที่ 21 ได้
 3. สมรรถนะด้านกระบวนการทำงาน (Application Process Competence)
  ผู้เรียนจะต้องมีความรู้ความสามารถด้านกระบวนการทำงานในบริบทเฉพาะอย่างเป็นระบบ (systematic approach) สามารถวิเคราะห์ (analysis) วางแผน (planning) การปฏิบัติ (implementation) และการประเมิน (evaluation) สำหรับการเรียนการสอน การปฏิบัติงานและการฝึกอบรมได้ 
 4. สมรรถนะส่วนบุคคลและสังคม (Personal and Social Competence)
  ผู้เรียนจะต้องมีจรรยาบรรณ (ethics) มีทักษะทางสังคมและการทำงานร่วมกัน (social and collaboration skills) เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning)
 5. สมรรถนะด้านนวัตกรรมและการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Innovative and Creative Competence)
  ผู้เรียนจะต้องมีความรู้ความสามารถในการคิดเชิงนวัตกรรม (innovative thinking) และการคิดเชิงสร้างสรรค์ (creative thinking) ที่สามารถปรับใช้กับสภาพการเปลี่ยนแปลงของบริบทและเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 

ผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวด

 1. รางวัลระดับชาติ โครงการประกวดออกแบบ Infographic และ Motion Inforgaphic “พลังสร้างสรรค์ ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี” ปี 2
 2. รางวัลระดับชาติ รางวัลประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 ครั้งที่ 1
 3. รางวัลระดับชาติ รางวัลการประกวดสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2561
 4. รางวัลระดับชาติ รางวัลประกวดนวัตกรรมสื่อดิจิทัล 
 5. รางวัลระดับชาติ รางวัลประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐษน EPUB3 ครั้งที่ 2 
 6. รางวัลระดับมหาวิทยาลัย โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ สร้างวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560 
 7. รางวัลระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติ สันตพล จินตนาการสู่งานวิจัย คร้งที่ 1 การประกวดคลิปวิดิโอโครงการหนังสั้น หัวข้อ “เสพย์สร้างสรรค์”
 8. รางวัลระดับชาติ ผลงานนวัตกรรมสื่อดิจิทัล “รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่” โครงการประกวดสื่อ ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจด้านสุขภาพ “ปอดแหก”
 9. รางวัลระดับชาติ  โครงการประกวด “Copyright Motion Infographics Contest 2016”
 10. รางวัลระดับมหาวิทยาลัย การประกวดหนังสั้น “ความสุขๆ ของนิสิต มมส” และการประกวดสื่อสร้างสรรค์ สร้างวัฒนธรรมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559
 11. รางวัลระดับชาติ โครงการประกวดออกแบบสื่อ Infographic “พลังสร้างสรรค์ ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี” ปี 2559
 12. รางวัลระดับชาติ การประกวดวิดีโอคลิป โครงการประกวดวิดีโอคลิปส่งเสริมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย (Motorcycle Road Safety Video Clip Contest 2015)