การรับสมัครเข้าศึกษา

แผนการรับนิสิต หลักสูตร การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา เปิดรับปีการศึกษาละ 60 คน ดังนี้

  1. TCAS รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน  –ไม่เปิดรับ
  2. TCAS รอบที่ 2 การรับโควต้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้คะแนน GAT 50% และ PAT5  50 % และสอบสัมภาษณ –รับจำนวน 40 คน
  3. TCAS รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน –รับจำนวน 15 คน
  4.  TCAS รอบที่ 4 การรับ Admission รับจำนวน 5 คน  

หมายเหตุ: รายละเอียดการรับสมัคร และประกาศผล สามารถติดตามได้ทาง Facebook เรียนต่อ มมส https://www.facebook.com/acadmsu/