บัณฑิตศึกษา

#สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการและระบบนอกเวลาราชการ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง)
ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2562
 
#ระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ระบบในเวลาราชการ รับจำนวน 10 คน
#ระดับปริญญาโท หลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ระบบในเวลาราชการ รับจำนวน 5 คน ระบบนอกเวลาราชการ รับจำนวน 20 คน
สมัครผ่านอินเทอร์เน็ต http://grad.msu.ac.th
ดูรายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมที่
https://grad.msu.ac.th/th/lumino/fileupload/162928436.11895.pdf
สอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ (043) 754412, 754333 ต่อ 2026