เจ้าหน้าที่

 

นายธนวัฒน์ แสนโกษา
ตำแหน่ง: เลขานุการ
บริการ
• ร่างพิมพ์ หนังสือราชการต่างๆ
• ส่งเอกสาร/แจ้งเวียนข่าวสาร ผู้เกี่ยวข้องและคณาจารย์ภาควิชาฯ เพื่อทราบ
• ดูแล/จัดเก็บเอกสารหนังสือและหลักฐานทางราชการให้เป็นหมวดหมู่
• ทำเบิกเงินโครงการจัดกิจกรรม แต่ละภาคเรียน
• ทำการจัดซื้อวัสดุทางการศึกษาของสำนักงาน
Email:tanawat.s@msu.ac.th

 

 

 

 

 

 

นาย วัชรินทร์ ประชุมวรรณ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
บริการ :
• ยืมคืนโสตทัศนูปกรณ์
• บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์
• ดูและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
• งานออกแบบกราฟิก
Email:watcharin.pr@msu.ac.th