อาจารย์

ดร.มานิตย์ อาษานอก
ตำแหน่ง: หัวหน้าภาควิชา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ:
• การพัฒนาระบบการสอน
• การพัฒนาระบบสารสนเทศ
• การพัฒนาเทคโนโลยีช่วยการเรียนรู้
• การพัฒนาครู
Email: manit.a@msu.ac.th

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ก่อเกียรติ ขวัญสกุล
ตำแหน่ง: อาจารย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ:
• กราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์
Email: kokeit.k@msu.ac.th

 

 

 

 

 

ดร.รัฐสาน์ เลาหสุรโยธิน
ตำแหน่ง: อาจารย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ:
• การออกแบบและพัฒนาระบบ (System Design and Development)
• การออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เสมือนจริง
• รูปแบบการวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
• การผลิตสื่อวิทยุโทรทัศน์และภาพนิ่ง
• การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ
Email: ratasa.l@msu.ac.th

 

 

ดร.เหมมิญช์ ธนปัทน์มีมณี
ตำแหน่ง: อาจารย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ:
• การผลิตสื่อวิทยุและโทรทัศน์
• การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ
• การออกแบบระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
• การออกแบบและพัฒนาระบบ (System Design and Development)
Email: hem.thana@gmail.com

 

 

 

ผศ.ดร.ฐาปนี สีเฉลียว
ตำแหน่ง: อาจารย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ:
• การออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน
• การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
• การเผยแพร่นวัตกรรมการศึกษา
Email: thapanee.see@msu.ac.th

 

 

 

 

ดร.ธนดล ภูสีฤทธิ์
ตำแหน่ง: อาจารย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ:
• ออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการการเรียนการสอน (LMS)
• การควบคุมและการใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน (Instructional Equipment)
• การออกแบบระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่าย
• การออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
Email: ajthanadol.p@gmail.com

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ ตั้งภักดี
ตำแหน่ง: อาจารย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ:
• การออกแบบและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ / อุทยานการเรียนรู้ / การพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ ในโรงพยาบาล
• การบริหารจัดการและการให้บริการงานเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา/ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา
• การจัดการความรู้ KM กับการประกันคุณภาพในมหาวิทยาลัย KMในสถานศึกษา KMในองค์กรเอกชน
• การออกแบบการจัดการฝึกอบรม, การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในองค์กร
• การออกแบบระบบการเรียนการสอนเพื่อการผลิตสื่อ
• การควบคุมและการใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน (Instructional Equipment)
• การวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา
• การนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
• การประยุกต์ใช้ Social Media และ Online Tools เพื่อการศึกษา
Email: ratchaneewan.t@msu.ac.th

อ.มาณวิกา กิตติพร
ตำแหน่ง: อาจารย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ:
• การออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
Email: manwika.k@gmail.com
(ลาศึกษาต่อ)

 

 

 

 

อ.ชนยุตฏษ์ ช้างเพชร
ตำแหน่ง: อาจารย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ:
• Computer Education
• การสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Email: chanayuth.c@gmail.com