อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ เรืองสุวรรณ
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญประจำภาควิชา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ: 
• นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
Email:DrChaiyot@msu.ac.th

 

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.เผชิญ กิจระการ
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญประจำภาควิชา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ:
• นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
• เทคโนโลยีการศึกษา
• คอมพิวเตอร์ศึกษา
Email: pachoen50@gmail.com