อาจารย์พิเศษ

 

ศาสตรเมธี ดร.สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ
ตำแหน่ง: อาจารย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ:
• การออกแบบและพัฒนาระบบ (System Design and Development)
• การออกแบบระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
• การออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
• รูปแบบการวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
• การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Email: drsuttipong@hotmail.com