วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“ภายในปี พ.ศ. 2562 ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จะเป็นผู้นำในการผลิตและพัฒนาบัณฑิต การวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากลสู่การสร้างสรรค์และพัฒนาอาเซียน”


พันธกิจ

     พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการ เพื่อให้การผลิตบัณฑิตเป็นที่ยอมรับของสังคม
มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและนานาชาติ
     พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่การพัฒนาภูมิปัญญา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม
ให้มีความสามารถเชิงการแข่งขัน และการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
     พันธกิจที่ 3 กระจายการให้บริการวิชาการสู่สังคมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคคล องค์กร และชุมชนอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     พันธกิจที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จรรยาวิชาชีพให้บัณฑิตของภาควิชา
     พันธกิจที่ 5 จัดและพัฒนาระบบการบริหารจัดการของภาควิชาให้มีประสิทธิภาพ
     พันธกิจที่ 6 ส่งเสริมภาพลักษณ์ของภาควิชาให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ
     พันธกิจที่ 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการจัดกิจกรรมกับศิษย์เก่าสัมพันธ์