ข้อมูลทั่วไป

ความเป็นมา

มหาวิทยาลัยมหาสารคามถือกำเนิดมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2511
เพื่อขยายการศึกษาชั้นสูงไปสู่ต่างจังหวัด เริ่มแรกตั้งอยู่ที่ 269 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
บนเนื้อที่ 197 ไร่ ต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม เมื่อปี 2517
และได้เปลี่ยนหลักสูตรและการเรียนการสอนเป็นระบบทวิภาค และใช้วิธีสอบคัดเลือกนิสิตเข้าเรียน
ใน “สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา” นับว่าภาควิชาได้เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิต เต็มรูปแบบเป็นครั้งแรก
ในปีการศึกษา 2523 มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาเป็นครั้งแรกและได้เปิดสอนหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
“สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา” มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2533 โดยใช้ชื่อว่า “สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา”
และได้ใช้หลักสูตรนี้ร่วมกับภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
จนกระทั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในปี 2538
และได้ประกาศจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เป็นหน่วยงานสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป็นลำดับถัดมา


พัฒนาการหลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี
• 2517 หลักสูตร การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
• 2547 หลักสูตร การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547)
• 2548 หลักสูตร การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548)
• 2555 หลักสูตร การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (5ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

ระดับปริญญาโท
• 2533 หลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
• 2540 หลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
• 2547 หลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547)
• 2554 หลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
• 2559 หลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

ระดับปริญญาเอก
• 2548 หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548)
• 2556 หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)


ปณิธาน

“ผลิตและพัฒนานักเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ศึกษาที่มีคุณภาพ คุณธรรม สร้างสรรค์ระบบการศึกษา เพื่อความก้าวหน้าสู่สากล”


อัตลักษณ์

“ล้ำเลิศวิชาการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยีฯ มีจรรยาบรรณ สร้างสรรค์สังคม”