ความเป็นมา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (Mahasarakham University) 

ถือกำเนิดมาจาก วิทยาลัยวิชาการศึกษา  (College of Education) เพื่อขยายการศึกษาชั้นสูงไปสู่ต่างจังหวัด ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ขึ้นแทนโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ณ ถนนประสานมิตร อำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร ในปีพุทธศักราช 2497 เพื่อพัฒนาปรัชญาและแนวคิดทางด้านการศึกษาสมัยใหม่ให้สอดคล้องผสานสัมพันธ์กับสังคมประชาธิปไตย รวมทั้งการพัฒนาการศึกษาศาสตร์ให้เป็นวิชาชีพที่มีระบบแบบแผนและมีความลุ่มลึกในสังคมไทย พร้อมกับการประสาทปริญญาทางด้านศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้พัฒนาและเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ พร้อมกับการขยายการจัดการศึกษาไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ และมีการบริหารงานแบบหลายวิทยาเขต ประกอบด้วย วิทยาเขตปทุมวัน (ปีพุทธศักราช 2498) วิทยาเขตบางแสน จังหวัดชลบุรี (ปีพุทธศักราช 2498) วิทยาเขตพิษณุโลก (ปีพุทธศักราช 2510) วิทยาเขตมหาสารคาม (ปีพุทธศักราช 2511) วิทยาเขตสงขลา (ปีพุทธศักราช 2511) วิทยาเขตพระนคร  (ปีพุทธศักราช 2512) และวิทยาเขตพลศึกษา (ปีพุทธศักราช 2513) โดยมีวิทยาเขตประสานมิตรเป็นศูนย์กลางการบริหาร

วิทยาลัยการศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาม  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2511 เริ่มแรกตั้งอยู่ที่ 269 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม บนเนื้อที่ 197 ไร่ ต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม เมื่อปี 2517

จนกระทั่ง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในปี 2537
และได้ประกาศจัดตั้ง ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  (Department of Educational Technology and Communications)  เป็นหน่วยงานสังกัด คณะศึกษาศาสตร์  (Faculty of Education) เป็นลำดับถัดมา

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ได้เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตร การศึกษาบัณฑิต  “สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา” หลักสูตร 4 ปี เต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2525 และได้เปิดสอนหลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต “สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา” มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2530 โดยใช้หลักสูตรนี้ร่วมกับภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และหลังจากการยกฐานะขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้เปิดสอนระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต “สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา” เป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2548

บูรพคณาจารย์ 

บูรพคณาจารย์ผู้ก่อตั้งและบุกเบิก การจัดการเรียนการสอน ศาสตร์ทางด้าน “เทคโนโลยีการศึกษา” อดีตผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ และภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ประกอบด้วย

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ เรืองสุวรรณ
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.เผชิญ กิจระการ
  3. รองศาสตราจารย์ (ศาสตรเมธี) ดร.สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังคม ภูมิพันธุ์
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ลิ้มมณี
  6. อาจารย์ประพัทธ์ ชัยเจริญ

พัฒนาการหลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี
• 2525 หลักสูตร การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
• 2547 หลักสูตร การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547)
• 2548 หลักสูตร การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548)
• 2555 หลักสูตร การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (5ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
• 2560 หลักสูตร การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (5ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
• 2562 หลักสูตร การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (4ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ระดับปริญญาโท
• 2530 หลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
• 2540 หลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
• 2547 หลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547)
• 2554 หลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
• 2559 หลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

ระดับปริญญาเอก
• 2548 หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548)
• 2556 หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
• 2560 หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)


ปณิธาน

“ผลิตและพัฒนานักเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ศึกษาที่มีคุณภาพ คุณธรรม สร้างสรรค์ระบบการศึกษา เพื่อความก้าวหน้าสู่สากล”


อัตลักษณ์

“ล้ำเลิศวิชาการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยีฯ มีจรรยาบรรณ สร้างสรรค์สังคม”

 

หมายเหตุ: แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย admin วันที่ 20 เมษายน 2562