ติดต่อเรา

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ถนนนครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทร. 043-721764 ต่อ 6235
โทร. 086-6404222
หัวหน้าภาควิชา.099-7949551
Email : etc@msu.ac.th