ETC MSU

ข่าว/กิจกรรม

ปีที่ค้นหา
เดือนที่ค้นหา
ETC Virtual Run 2019 #รันปั่นงาน
ETC Virtual Run 2019 #รันปั่นงาน
Bord_Game นวัตกรรมการเรียนรู้ยุคใหม่และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับนักพัฒนา
Bord_Game นวัตกรรมการเรียนรู้ยุคใหม่และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับนักพัฒนา
4 ทศวรรษเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 15ปี ETC
4 ทศวรรษเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 15ปี ETC
วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ 2 ฉบับที่ 5
วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 2 ฉบับที่ 5
ต้อนรับ รศ.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมคณะฯ
ต้อนรับ รศ.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมคณะฯ
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ส่งมอบสื่อ ID Project 2018 ให้กับโรงพยาบาลมหาสารคาม
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ส่งมอบสื่อ ID Project 2018 ให้กับโรงพยาบาลมหาสารคาม
บริการงานวิชาการสำหรับคุณครูโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บริการงานวิชาการสำหรับคุณครูโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตร กศ.บ.เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (TQF)
หลักสูตร กศ.บ.เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (TQF)
Print Friendly, PDF & Email