ข่าว/กิจกรรม

ปีที่ค้นหา
เดือนที่ค้นหา
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ส่งมอบสื่อ ID Project 2018 ให้กับโรงพยาบาลมหาสารคาม
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ส่งมอบสื่อ ID Project 2018 ให้กับโรงพยาบาลมหาสารคาม
บริการงานวิชาการสำหรับคุณครูโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บริการงานวิชาการสำหรับคุณครูโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตร กศ.บ.เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (TQF)
หลักสูตร กศ.บ.เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (TQF)
ร่วมปฐมนิเทศและให้การต้อนรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร กศ.ม. รุ่นที่ 32 และ ปร.ด. รุ่นที่ 15
ร่วมปฐมนิเทศและให้การต้อนรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร กศ.ม. รุ่นที่ 32 และ ปร.ด. รุ่นที่ 15
ยินดีต้อนรับ ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหัวนา จ.หนองบัวลำภู ท่านสานิตย์ สมณะ และคณะ ให้เกียรติเยี่ยมชม และหารือความร่วมมือทางวิชาการ
ยินดีต้อนรับ ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหัวนา จ.หนองบัวลำภู ท่านสานิตย์ สมณะ และคณะ ให้เกียรติเยี่ยมชม และหารือความร่วมมือทางวิชาการ
ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ ETC #15 สู่หลักสูตร ETC 62
ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ ETC #15 สู่หลักสูตร ETC 62